325-మాములు సూదితో మగ్గం డిజైన్ | చిన్నపిల్లల బ్లౌజ్ డిజైన్ | aari work blouse design | maggam work

  Praveena fashion home
417   19.2K  

#PraveenaFashions #lowcost #blouseDesigns ఈ డిసైన్ కేవలం రూ100తో ఈజీ గా చేస్కోవచ్చు. material details: ballchain: 2 meters-30/- or Sugar beads:5grams-20/- kundhans 10/- jumping 10/- threads-2-10/- tiny kundhans- 10/- zari thread-15/- total price 85/- or

Étiquettes:
Design  


325-మాములు సూదితో మగ్గం డిజైన్ | చిన్నపిల్లల బ్లౌజ్ డిజైన్ |  aari work blouse design | maggam work
Ouverture de session Pour laisser un commentaire